Ana Sayfa / Tüzük

Tüzük

ANTROPOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1-             Derneğin adı “Antropoloji Derneği”dir.

                              Merkezi. Cemil Aslan Güder Sk. Lale Apt. B Blok D.21 Gayrettepe 7 İSTANBUL

Derneğin Amacı:

Madde 2-             a) Antropoloji meslek mensupları arasındaki bağlantı ve dayanışmayı sağlamak.

 1. b) Antropoloji ve Sosyal Antropolojinin adını duyurmak, mesleği tanıtmak ve geliştirmek.
 2. c) Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için taşınmaz edinebilir, satabilir, kiralayabilir. Konferans, toplantı, sergiler, kursalar düzenleyebilir. Plan, proje, araştırma, bilimsel çalışma yapabilir ya da yaptırabilir. Meslekle ilgili yayınlar yapabilir. Yarışmalar açabilir ve yarışma sonuçlarını uygulayabilir.
 3. d) Dernek hiçbir suretle politikayla uğraşmaz.

Derneğin Kurucuları:

Madde 3-             Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve tabiyetleri aşağıdadır. Dernek kurucuları T.C. uyrukludur.

 • Dr. Nephan Saran – Emekli Prof. Dr.

 • Necla Başar – Ev Kadını

 • Mutlu Pekyılmaz – Pazarlama Müdürü

 • Dilek Ünal – Bankada Sekreter

 • Yıldız Sarıbıyık – Özel Sektörde Memur

 • Saadet Selçuk – Sosyal Antropolog

 • Ece Dinçsoy – Sosyal Antropolog

 • Güler Başaran – İTÜ’de Yuva Müdürü

 • Lale Kolukısa – Ev Hanımı

 • Mukaddes Alimoğlu – Muhasebeci

 • Metin Gayretli – Serbest Meslek

 • İclal İnan – Yönetici

 • Tanju Kaynarsoy – Özel Sektörde Araştırmacı

 • Bora Gültekin – Özel Sektörde Memur

Üye Olma

Madde 4                             a ) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes 2098 nolu dernekler yasasının 4. Ve 16. Maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu ve hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olunabilir.

                              b ) Türk vatandaşı olmayanlar ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet hakkına sahip olurlarsa üye olabilirler.

 1. c) Derneğe Antropoloji mezunu olan ya da Antropoloji bilimine katkıda bulunabilecek herkes Yönetim Kurulu Kararı ile üye olabilir.

                              d ) derneğe üye olabilmek için başvuruda bulunmak ve giriş aidatını peşin olarak ödemek gerekmektedir.

 1. e) Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliği kabul veya ret şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Ret halinde gerekçe bildirmek zorunda değildir. Bu durumda olan herkes yönetim kurulu karanıyla asil üye olabilir.

                              Fahri Üye:

                              Derneğe maddi veya manevi yönden büyük yarar ve destekleri olan kişiler Yönetim Kurulu kararıyla Fahri veya Şeref üyeliğine seçilebilirler.

Fahri üyelerin seçme, seçilme hakkı yoktur.

                                            Fahri üyeler için ikamet şartı aranmaz.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

Madde 5-             a ) Her üye istediği zaman dernekten istifa hakkına sahiptir. Hiçbir üye dernekte kalmaya zorlanamaz.

                                            b ) Dernekler kanununa göre üyelik niteliğini yitirenler, dernek ahengini bozan, amaçlar aleyhinde çalışan üye Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluk kararıyla Haysiyet Divanına sevk edilir. Haysiyet Divanının alacağı karara Yönetim Kurulu uyar. Üyelikten çıkarılan kimse ilk Genel Kurulda çıkarılma kararına itiraz edebilir. Üyelikten çıkarılma kararından önce Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı, üyenin savunmasını yazılı olarak sormak zorundadır.

                              c ) Aidatını ödemeyen üyeler Genel Kurul Toplantısında söz, oy ve seçilme haklarını kaybederler.  Aynı durumun 2 yıl devamı halinde ise üyelik düşer.

                              d ) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

Dernek Organları:

Madde 6-             a ) Genel Kurul

                              b ) Yönetim Kurulu

 1. c) Denetleme Kurulu

                              d ) Haysiyet Kurulu

Genel Kurulun şekli, görevleri, çağrı usulü ve toplantı zamanı:

                              Genel Kurul, derneğe karşı maddi sorumluluklarını yerine getirmiş asli üyelerden oluşur.

Madde 7-             Genel Kurulun görev ve yetkileri

                              a ) Denek organlarının ve  yedeklerinin seçilmesi (en çok oy alanlar asli, bunları izleyenler yedek üye sayılır).

                              b  ) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

                              c  )Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek.

                              d  ) Yönetim Kurullarının ibra edilmesi.

                              e ) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

                              f ) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

                              g  ) Derneğin feshi ve malların tasfiyesine karar verilmesi

                              h ) Mevzuatın ve tüzüğün kapsadığı konularda diğer görevlerin yerine getirilmesi

                              ı ) Yönetim kurulunca üyelikleri askıya alınan kişiler hakkında karar verilmesi.

                              j ) Seçimlik organlar oluşturulması. Ancak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri devredilemez.

                              Genel Kurul’da olaylar gizli ya da açık olarak belirlenir. Açık oylamada Genel Kurul Başkanı’nı belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul Toplantıları:

Madde 8-             Genel kurul her iki yılda bir Mayıs ayında dernek Yönetim Kurulunca saptanacak günde çağrı üzerine dernek merkezinin bulunduğu yer olan İstanbul’da toplanır.

                              Olağan Toplantı:

 1. Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin aylık listesini düzenler.
 2. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantı günü ile ilk toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.
 3. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantının gündemi toplantı gününden en aza 15 gün önce mahallin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacakların listesi eklenmelidir.
 4. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılacak olursa bu durum bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının yapılması zorunludur. Üyeler tekrar aynı esaslar izleneler toplantıya çağrılır. Bu toplantı mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
 5. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 6. Genel kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.
 7. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamamışsa 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 8. Genel Kurul gazete ilanından sonra ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine gün, yer ve saatte yapılır.
 9. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listede adları karşısında imza atarak toplantı yerine girerler.
 10. Toplantı için tam sayı aranmaz. Çoğunluk sağlanamamış ise bu durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 11. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.
 12. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir heyet seçilir. Bu heyet, başkan, başkan yardımcısı ve en az iki yazmandan oluşur. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Toplantı tutanağı Başkanlık Heyeti’nce imzalanır. Bu tutanak ve belgeler toplantı sonrasında yönetim kuruluna verilir.
 13. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemdeki yer alan konular görüşülebilir. İstisnai durumlarda toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1 / 10 tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Olağanüstü Toplantı:

Aşağıda yazılan hallerde genel kurul olağanüstü toplanır.

 1. a) Yönetim Kurulu’nun 2/5 çoğunluk kararıyla
 2. b) Denetleme Kurulu’nun isteği üzerine Yönetim Kurulu kararıyla
 3. c) Aidatını ödeyen üyelerin 1 /5’inin yazılı isteğiyle
 4. d) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak aidatını ödemiş dernek üyeleri arasında 3 kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.

Yönetim Kurulu:

Madde 9-                    a) Yönetim Kurulu en az 5 asli üye, 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.

 1. b) Yönetim Kurulu yeter sayısı, yarısından bir fazla olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.
 2. c) Kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye durumu belirtir. O karar ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.

d ) Asil üyeliklerde boşalma olursa yedek üyeler göreve çağrılır. Üye sayısı yedeklerin getirilmesine karşın üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, Yönetim kurulu üyelerini ya da denetleme kurlu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

e ) Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar. Bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir saymandan oluşur.

f ) Yönetim Kurulu’ndaki diğer üyeler ise Yönetim Kurulu’nca saptanacak görevlere getirilir.

g ) Yönetim Kurulu en aza 15 günde bir olağan ve Başkan veya Yönetim Kurulu’ndan 5 üyenin isteği üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste 5 kez katılmayan üyeye Yönetim Kurulu yazılı bildirim yaparak toplantılara devamını ister. Buna rağmen üye toplantılara katılmaz veya yazılı olarak mazeretinin devam ettiğini bildirmez ise Yönetim Kurulu’ndaki görevinden istifa etmiş sayılır ve yerine yedeklerden en fazla oy almış üye davet edilir.

Madde 10-                 Görev ve Yetkileri

 1. Derneği temsil etmek ya da kendi üyelerinin bir ya da birkaçına bu yetkiyi vermek.
 2. Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek ve şube kurucularına yetki vermek.
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
 4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği işleri yapmak.
 5. Dernek kuruluş amacı doğrultusunda komisyonlar kurmak.
 6. Dernek Lokali’ni yönetmek, Lokal personel ve işçileri ile anlaşma yapmak, işlerine son vermek.

Denetleme Kurulu:

Madde 11-                 a) Derneğin iç denetimi, Dernekler Yasası’nın ve Dernek Tüzüğü’ne göre Denetleme                  kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine, tüm dernek faaliyetlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı metinler hazırlanıp Genel Kurul’un onayından geçirmek yoluyla yürürlüğe konacak yönetmelikler çıkarılabilir.

 1. b) Dernek Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Dernek Genel Kurulu tarafından gizli seçilir.
 2. c) Denetim Kurulu 3 ayı geçmeyen aralıklarla toplanır. Derneğin hesaplarını, defterlerini ve etkinliklerini denetler. Denetçilerden birinin isteği üzerine her an olağanüstü toplanır. Denetim Kurulu toplantı yeter sayısı ikidir.

Haysiyet Divanı:

Madde 12-                Kuruluşu ve Görev Süresi

                                    Genel Kurul her yıl olağan toplantısında en az üç yılını tamamlamış aidatını ödemiş üyeler arasından 3 asil ve 3 yedek olmak üzere Haysiyet Divanı’nı seçer. Kuruluştan itibaren ilk iki yıl Haysiyet Divanı için 3 yıllık koşul aranmaz.

Madde 13-                Görev ve Yetkileri:

                                    a)Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda Divana şikayet edilen üye hakkında, ilgili üyenin savunmasını alarak karar verir.

 1. b) Divan, başvuru olduğunda 3 kişi olarak toplanır. Asillerin gelmemesi halinde yedekler çağrılır. Kararlar çoğunluk sayısıyla verilir. Üyelikten çıkarma ve geçici süreli üyelikten çıkarma kararlarının tam üye sayısıyla verilmesi zorunludur.

Şube:

Madde 14-                Derneğin şubesi yoktur.

Mali Hükümler:

Madde 15-                Derneğin Gelirleri

 1. Giriş aidatları
 2. Aylık aidatlar
 3. Tüzel ve özel kişilerden gelecek bağış ve yardımlar
 4. Her türlü sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler
 5. Derneğin taşınır, taşınmaz mal varlığından elde edilen gelirler
 6. Aidat miktarları her iki yılda bir Genel Kurul tarafından yeniden gözden geçirilip tespit edilebilir .
 7. Giriş Ücreti 100.000 TL. üyelik aidatı 600.000 TL.dir.

Madde 16-          Tüm gelirler T.C. Maliye Bakanlığınca bastırılan ve üzerinde dernek kaşe ve mührünün olduğu alındı belgeleriyle toplanır.

Madde 17-          Giderler yasal harcama belgeleriyle yapılır. Dernek, masraflarını amaçlarının gerçekleşmesi için yapar. Usulüne uygun belgeler kullanılır.

Derneğin Defterleri:

Madde 18-          Üye Kayıt Defteri:

                              Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır. (Noter onaylı).

                              Gelen Giden Kayıt Defteri:

                              Gelen giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur.

                              Karar Defteri:

                              Yönetim Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır (Noter onaylı).

                              Gelir Gider Defteri:

                              Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere kayıt olunur.

                              Bilanço Defteri.

                              Bütçe ve kesin hesap ve bilanço bu deftere eklenir.

Karar Defteri:

                              Yönetim Kurulu’nun kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır (Noter onaylı).

                              Gelir Gider Defteri:

                              Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere kayıt olunur.

                              Bilanço Defteri.

                              Bütçe ve kesin hesap ve bilanço bu deftere eklenir.

                              Demirbaş Defteri:

                              Demirbaşlar bu deftere işlenir.

                              Alındı belgesi, kayıt defteri

                              Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen diğer defterler.

İç Denetim Şekilleri:

Madde 19-          Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve diğer tüzüğüne göre denetleme tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek Tüzüğü’nde “Dernek Tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeteri açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle dernek işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Cezalar:

Madde 20:           Dernek Haysiyet Divanı, gerekli hallerde divana sevk edilmiş olan üyelere eylemlerinin sübutu halinde aşağıda yazılı cezalardan birini verebilir.

 1. Yazılı ihbar
 2. Bir seneden fazla olmamak üzere geçici süreli çıkarma
 3. Çıkarma

Bir senede üç defa yazılı ihbar cezası alanlar hakkında -b- fıkrası, beş senede iki defa geçici çıkarma alanlar hakkında -c- fıkrası hükmü uygulanır.

Geçici süreli çıkarma kararlarına ilgili tarafından Genel Kurul’da itiraz edilebilir. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

Cezayı Gerektiren Durumlar:

Madde 21-          Aşağıda yazılı eylemlerden birini işleyen üye, 5. maddenin a ve b paragraflarının delaletiyle 20. maddeye göre cezalandırılır.

 1. Dernek Tüzüğü ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek
 2. Dernek disiplinini bozmak
 3. Dernek içinde ve dışında ahlak ve adaba aykırı hareketlerde bulunmak
 4. Derneğin şeref ve itibarını zedeleyici hareketlerde bulunmak
 5. Dernek içinde ve müştemilatında siyaset yapmak ve derneği amaçlarına alet etmek

Tazminat ve İstintak:

Madde 22-                 Derneğin tüzüğünün her türlü ihlali ve vaki zararlardan ötürü üyesinden kazai merciler

       nezdinde maddi ve manevi tazminat ve istintak talep edebilir.

Madde 23-                Tüzük Değişikliği:

Genel Kurul’a katılanların (3/2) çoğunluğunun alacağı kararla dernek ana tüzüğü    değiştirilebilir.

Madde 24-                 Derneğin Feshi:

 1. Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 3 /2 ‘sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması durumunda üyeler ikinci toplantıya çağrılırlar. 2. toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin 3 /2 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
 2. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük amirine yazılı olarak bildirilir.
 3. Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra Genel Kurul’ca alınan fesih kararı açılmış olan davanın yürütülmesine ve kapatma kararından doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.
 4. Genel Kurul’ca derneğin feshine karar verildiğinde Genel Kurul’ca üç üyelik bir tasfiye heyeti kurulur. Tasfiye heyeti kurulur. Tasfiye heyeti en kısa zamanda dernek memalekinin malken nakde tahvil edilerek, nakden Kızılay Derneği İstanbul Merkez Şubesine devir ve intikaline temin eder. Derneğin infisahı halinde tasfiye heyeti son Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı’nın mevcut üyelerinden (en az üç kişiden) teşekkül eder. Bu tarzda üç kişinin bir araya gelmesi mümkün olmazsa dernek üyelerinin biri tarafından gazete ile yapılacak çağrı üzerine çağrıya icabet edecek derneğin eski üyelerinden tercihen 5 veya en az 3 kişilik tasfiye heyeti kurulur. Bu tasfiye heyeti dernek memalikinin malen veya nakde tahvil edilerek nakden Kızılay Derneği İstanbul Şubesine (Merkez) devir intikalini temin eder.

Madde 25-                         Tüzükteki boşluklara 2908 sayılı Dernekler Yasası ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde:                  Derneğin ilk Genel Kurul toplantısına kadar Derneğin işlerini          aşağıda isim ve kimlikleri yazılı kurul yürütür.

                                            Nephan Saran

                                            Necla Başar

                                            Bora Gültekin

                                            Metin Gayretli

                                            Dilek Ünal

                                            İclal İnan

                                            Güler Başaran